Temari del curs

Tema 1
El programa wxMaxima: descripció i funcionament bàsic.
 
Tema 2
Càlculs bàsics amb wxMaxima.
 
Tema 3
Nombres reals. Nombres complexos.
 
Tema 4
Successions numèriques.
 
Tema 5
Sèries numèriques.
 
Tema 6
Funcions reals de variable real. Representació gràfica. Límits i continuïtat.
 
Tema 7
Càlcul diferencial de funcions reals de variable real (1).
 
Tema 8
Càlcul diferencial de funcions reals de variable real (2).
 
Tema 9
Càlcul integral de funcions reales de variable real.
 
Tema 10
Funcions de diverses variables. Límits, continuïtat i diferenciabilitat.
 
Tema 11
Funcions inverses. Funcions implícites.  Fórmula de Taylor. Extrems.
 
Tema 12
Introducció a les Equacions Diferencials Ordinàries. Resolució analítica. Resolució numèrica.
 
Apèndix
Àlgebra lineal amb wxMaxima.