Presentació

La innovació en el context de la docència universitària és un element imprescindible per al progrés i millora de l’aprenentatge dels estudiants universitaris. Aquesta innovació ha de contemplar tan els aspectes metodològics com els relatius a continguts i materials de suport. Estem convençuts que el professorat universitari ha de fer un esforç d’implicació en innovació docent per millorar la motivació de l’estudiantat i els seus resultats acadèmics.

El material que trobareu en aquesta web desenvolupa la fase inicial d’un Projecte de més llarg abast que té per objectiu posar a disposició del professorat i l’estudiantat universitaris una aula virtual completa al servei de la docència de les Matemàtiques en general i del Càlcul en particular. En el futur s’aniran incorporant i desenvolupant nous elements amb aquest objectiu.

En la docència universitària de les matèries relacionades amb la Matemàtica Aplicada, és gairebé imprescindible en el context actual completar els ensenyaments teòrics i pràctics amb l’aplicació de programes informàtics que desenvolupin els conceptes i les metodologies estudiades. Així, en els programes dels actuals Graus i Màsters universitaris és freqüent constatar l’existència d’unes sessions de “Laboratori” que en general tenen aquests continguts. En l’àmbit de la Matemàtica Aplicada un dels programes més utilitzats és, sens dubte, el wxMaxima, que és el programa de lliure disposició utilitzat en aquest Projecte.

El programari (software) utilitzat pot ser del tipus anomenat “privatiu”, és a dir, subministrat per determinats proveïdors amb una llicència d’utilització, o bé del tipus anomenat “lliure”, el qual permet, entre altres:

 • executar el programa en qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb qualsevol finalitat;
 • estudiar com funciona el programa i adaptar-lo a necessitats específiques;
 • redistribució a altres persones de còpies del programa i de les aplicacions que eventualment s’hagin desenvolupat;
 • millorar alguns aspectes del programa i fer públiques aquestes millores.

Els avantatges del programari lliure semblen prou clars i, a més dels esmentats abans, permeten un accés lliure a l’estudiantat, la instal·lació del programari en l’ordinador personal de cada estudiant i la seva utilització més enllà de l’espai universitari, facilitant per tant la seva tasca personal d’estudi i autoaprenentatge. A més, i molt important, el programari lliure permet una utilització futura en l’àmbit personal i professional. No és estrany doncs, que el programari lliure vagi incrementant dia a dia el nombre d’usuaris en molts i diversos àmbits.

Aquest Projecte va ser concebut per contribuir a aquest desenvolupament. Ha estat elaborat amb la consciència de la utilitat de desenvolupar unes matèries incorporant un conjunt complet de documentació elaborada amb programari lliure que donés resposta adequada a les necessitats de càlcul en l’àmbit de la Matemàtica Aplicada en general i de l’Anàlisi Matemàtica en particular. El context és el d’estudis universitaris de primer cicle i més concretament el d’estudis d’Enginyeria, però sens dubte la seva utilitat és, creiem, d’un abast molt més ampli.

La finalitat essencial del Projecte ha estat l’elaboració d’un material docent i de tot un conjunt de documentació en suport digital, orientat a l’ensenyament i a l’autoaprenentatge del Càlcul per a estudiants universitaris amb les característiques següents:

 • Basat íntegrament en programari lliure adequadament documentat.
 • Diferent de l’existent actualment i que incorpori elements atractius i que estimulin  la motivació de l’estudiant.
 • Complement a les explicacions presencials a l’aula i al material didàctic existent i, per tant, que tingui un format diferent per al qual s’ha pensat fer-ho en forma de sessions monogràfiques de “Laboratori Virtual”.
 • Que permeti l’autoaprenentatge per part de l’estudiant.
 • Que incorpori elements que permetin constatar el progrés en l’adquisició i consolidació dels coneixements per part de l’estudiant.
 • Que permeti conèixer aplicacions de programari lliure útils en el Càlcul i en matèries tècniques que s’estudiaran posteriorment.
 • Que doni informació addicional sobre com actualitzar aquest programari en el futur.
 • Que tingui com a conseqüència natural una millora del rendiment acadèmic de les assignatures i de les titulacions universitàries dels àmbits científics i tècnics.

I aquí trobareu el resultat del nostre Projecte, que esperem sigui d’utilitat tan a l’estudiantat com al professorat d’aquestes matèries.

Per últim volem agrair a les institucions que han finançat aquest Projecte el seu suport, sense el qual no hagués estat possible dur-lo a terme:

Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
(Generalitat de Catalunya)

E. T. S. d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
(Universitat Politècnica de Catalunya)

 

DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS

Material Docent.
El material docent elaborat per a aquest Projecte està organitzat en dues seccions:

 • Temes de Teoria i Aplicacions
 • Exercicis resolts

En la primera secció apareix el Programa del curs, que està estructurat en dotze Temes i un Apèndix. Clicant en el nom de cada tema s’obre el contingut corresponent. En forma de taula s’inclouen els documents anomenats “Tutorials” que desenvolupen els conceptes de cada tema; els documents estan en format pdf i es poden guardar per a la seva utilització. També s’inclouen els fitxers de wxMaxima que desenvolupen els càlculs de cada tema. Per descarregar-los cal seguir el procediment estàndard clicant amb el botó dret del ratolí i anomenant i desant el fitxer.

S’ha fet servir el següent codi de colors:

 • Negre, per al text redactat pels autors;
 • Vermell, per a les entrades del programa wxMaxima;
 • Blau, per a les sortides del programa wxMaxima.

En la segona secció hi ha els exercicis resolts de cada un dels dotze temes. Hi ha un document amb els enunciats i un fitxer wxMaxima amb la resolució de cada un dels exercicis.

Referències.
En aquesta pestanya es relacionen les referències consultades per a l’elaboració del material docent i altres referències complementàries. Les referències estan ordenades per apartats.

Programari lliure.
En aquesta pestanya s’inclouen les referències d’altres programes d’accés lliure que es consideren de possible utilitat per a estudiants i professorat. No es tracta d’una relació exhaustiva, però sí significativa del programari existent.

Enllaços webs d’interès.
Aquí s’inclouen enllaços que poden ser d’interès per a l’usuari i que d’alguna manera poden ampliar els continguts d’aquest Curs.

Contacte.
Adreça de contacte per a consultes relacionades amb el Projecte.