Referències

Es detallen a continuació les referències consultades en la elaboració dels documents que corresponen als Temes d’aquest Curs. A més, en cada un dels Temes es detallen les referències que li corresponen de manera específica.

Les referències s’estructuren en quatre parts:

1.Referències relacionades amb el programari lliure en general i amb Maxima en particular.
2. Referències de textos que desenvolupen continguts de matemàtiques i que incorporen d’alguna manera material elaborat amb wxMaxima.
3. Referències de textos de Càlcul i d’Anàlisi Matemàtica.
4. Referències a publicacions sobre Laboratori de Matemàtiques.

1 – PROGRAMARI LLIURE I WXMAXIMA
GSR03

González Barahona, J; Seoane Pascual, J; Robles, G. (2003)
Introducción al software libre.
Document de lliure difusió.
Universitat Oberta de Catalunya.
Disponible a:http://curso-sobre.berlios.de/introsobre/

MR07

Mira Ros, José Manuel (2007)
Manualico de Maxima.
Disponible a:  http://webs.um.es/mira/maxima/manualico.html

RR05

Redondo Neble, M. Victoria; Rodríguez Galván, J. Rafael (2005)
Introducción a Maxima
Document de lliure difusió.
Disponible a:  http://softwarelibre.uca.es/matematicas

RG05

Rodríguez Galván, J. Rafael (2005)
Matemáticas y Software libre para la docencia en la Universidad de Cádiz
Document de lliure difusió.
Disponible a:  http://softwarelibre.uca.es/matematicas

RG07

Rodríguez Galván, J. Rafael (2007)
Maxima con wxMaxima: software libre en el aula de matemáticas
Document de lliure difusió.
Disponible a:  https://forja.rediris.es/projects/guia-wxmaxima

RR08

Rodríguez Riotorto, Mario (2008)
Primeros pasos en maxima
Document de lliure difusió.
Disponible a:  http://www.telefonica.net/web2/biomates/maxima/max.pdf

RV09

Rodríguez, Mario;  Villate, Jaime (2009)
Manual de Maxima.
Document de lliure difusió.Disponible a:  http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/es/maxima.html

W08

Woollett, Edwin L. (2008)
Maxima by example.
Document de lliure difusió.
Disponible a:   http://www.csulb.edu/.woollett/

2 – TEXTOS DE MATEMÀTIQUES AMB WXMAXIMA
AEM11

ALANINOS PRATS, J;  EXTREMERA LIZANA, J; MUÑOZ RIVAS, P. (2011)
Cálculo con wxMaxima.
Universidad de Granada

BR09

Bruzón Gallego, M. de los Santos; Ramírez Labrador, José (2009)
Modelos matemáticos con Maxima
Document de lliure difusió.
Disponible a:   http://www.uca.es/softwarelibre/publicaciones

G07

Glasner, Moses  (2007)
A Maxima Guide for Calculus Students
Document de lliure difusió.
Disponible a:   http://www.math.psu.edu/glasner/Max.doc

RR08b

Rodríguez Riotorto, Mario (2008)
Curso intensivo i-MATH de software libre orientado a Ciencias e Ingeniería
Document de lliure difusió.
Disponible a:  www.telefonica.net/web2/biomates/maxima/i-math.pdf

VR09

Vallejo Rodríguez, José Antonio (2009)
Cálculo diferencial con Maxima
Document de lliure difusió.
Disponible a:  http://galia.fc.uaslp.mx/~jvallejo/ManualMaxima.pdf

W08

Woollett, Edwin L. (2008)
Maxima by example.
Document de lliure difusió.
Disponible a:   http://www.csulb.edu/.woollett/

3 - CÀLCUL I ANÀLISI MATEMÀTICA
AP86

Apostol, T.M. (1986)
Análisis Matemático
Ed. Reverté. 596 pp.
ISBN:  84-291-5004-8

ABD91

A. AUBANELL, A. BENSENY, A. DELSHAMS (1991)
Eines bàsiques de Càlcul Numèric

BS84

Bartle, R.G.; Sherbert, D.R. (1984)
Introducción al Análisis Matemático de una Variable
Ed. Limusa. 394 pp.
ISBN:  968-18-1725-7

BU07

De Burgos, Juan (2007)
Cálculo Infinitesimal de una variable (segunda edición).
Ed. McGraw-Hill. 612 pp.
ISBN:  974-84-481-5634-3

ES08

ESTELA CARBONELL, M. ROSA;  SAÀ SEOANE, JOEL  (2008)
Cálculo con soporte interactivo en moodle.
Ed. Pearson – Prentice Hall. 609 pp.
ISBN:  978-84-832-2480-9

ES02

Estep, Donald (2002)
Practical Analysis in one variable
Ed. Springer-Verlag.  621 pp.
ISBN:  0-387-95-484-8

JB00

Jarauta Bragulat, Eusebi (2000)
Análisis Matemático de una variable. Fundamentos y aplicaciones
Edicions UPC. 429 pp.
ISBN:  84-8301-410-6

JB01

Jarauta Bragulat, Eusebi (2001)
Anàlisi Matemàtica d’una variable. Fonaments i aplicacions.
Edicions UPC. 429 pp.
ISBN:  84-8301-516-1

LA90

Lang, Serge (1990)
Cálculo.
Ed. Addison Wesley Iberoamericana. 650 pp.
ISBN:  0-201-62906-2

OR90

ORTEGA ARAMBURU, JOAQUÍN M. (1990)
Introducció a l’Anàlisi Matemàtica.
Ed. de la Universitat Autònoma de Barcelona. 417 pp.
ISBN:  84-7488-809-3

RU80

RUDIN, WALTER  (1980)
Principios de Análisis Matemático.
Ed. McGraw-Hill. 370 pp.
ISBN:  968-6046-82-8

SI93

SIMMONS, George F. (1993)
Ecuaciones Diferenciales.

SP95

SPIVAK, MICHAEL (1995)
Calculus (Càlcul Infinitesimal).
Ed. Reverté.  935 pp.
ISBN:  84-291-5137-0

ZI88

ZILL, Daniel G.  (1988)
Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones (2ª edición).

4 - LABORATORI DE MATEMÀTIQUES
APJ11

ALANINOS PRATS, J;  APARICIO DEL PRADO, C; EXTREMERA LIZANA, J; MUÑOZ RIVAS, P.; VILLENA MUÑOZ, A.R. (2011)
Prácticas de ordenador con wxMaxima.
Universidad de Granada

GV07a

GONZÁLEZ VEGA, LAUREANO (2007)
Laboratorio de Matemáticas. Vol. 1: números y ecuaciones
Ed. Addlink media. 195 pp.
ISBN:  978-84-611-3560-8.
http://www.laboratorio-matematicas.es

GV07b

GONZÁLEZ VEGA, LAUREANO (2007)
Laboratorio de Matemáticas. Vol. 2: límites y derivadas
Ed. Addlink media. 246 pp.
ISBN:  978-84-611-3559-2.
http://www.laboratorio-matematicas.es